skip to Main Content
Falla rätt
Om olyckan är framme, fall säkert!

Både barn och vuxna i dagens samhälle sitter stilla för mycket. Fysisk inaktivitet leder till mindre motorisk träning för oss alla och gör oss sämre rustade att ta emot oss på rätt sätt när vi faller.

Stockholms Taidoförening håller på begäran kursen ”Falla Rätt” för barn och ungdomar för att minimera skador vid fall. Våra instruktörer är utbildade direkt av Yos Lotens som ägnat över 30 år av sitt liv med att utveckla pedagogiken för att lära ut hur du minimerar skador när du faller.

Först i Sverige med Falla Rätt

Yos Lotens metod att lära alla att falla rätt, har vetenskapligt visats kunna minimera skadorna och lidandet till följd av en fallolycka med mer än 50%.

Vi arrangerar kurser för barn i vår egen regi men även ute hos skolor. Vi kan hjälpa olika idrotter såsom fotboll, ridsport och andra sporter som har och kan få fallolyckor. Vi utbildar föräldrar och lärare som har fysisk aktivitet som sitt ämne.

Stockholms Taidoförening vill bidra till samhället. Det gör vi redan på många vis, vi är säkra på att om man i tidig ålder börjar med fallträning så kommer lidandet för individen och kostnaderna för samhället att minska.

Bakgrund och statistik om fallolyckor i Sverige
Om fallolyckor, barn

ca 80 000 barn söker årligen akutvård, 4 % av Sveriges barn. 9 000 skadas så svår att de måste skrivas in på sjukhus.

Nästan 8 av 10 sker på barnens fritid, framförallt under lek- och sportsliga aktiviteter. Ca 130 000 under åren 2010 – 2013.

Skoltid ca 23 000 barn, ca 47 000 i samband med idrottsutövande, flest i samband med fotboll. Sett gäller för båda könen.

För pojkar så är det mest inom ishockey och motorsport, bland flickor är det hästsport som dominerar.

Samhällets kostnader

Samhällets kostnader för fallförebyggande åtgärder riktas mot barn, äldre och på arbetsplatser. 3,3 miljarder (2010 prisnivå)

Äldre 1,5 – 1,7 miljarder Barn 0.3 (300 – 350 miljoner) Arbete 1,2 miljarder Vinterväghållning 0,3 (300 miljoner)

Fallolyckor 24,6 miljarder förebyggande 3,4 miljarder Vägtrafikolyckor 23,5 miljarder förebyggande 43,7 miljarder

Äldre 2010 var kostnaderna 22 miljarder. där var 12.6 miljarder direkta kostnader som uppstår på grund av olyckan. 9,4 miljarder indirekta kostnader det vill säga intäkter som uteblir.

Om fallolyckor, äldre.

4 st dör dagligen. 5 gånger fler än de som dör till följd av trafikskador.

Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick över 48 000 (65 år och äldre) läggas in på sjukhus till följd av skador från en fallolycka 2012. Av dem var 31 600 kvinnor och 16 500 män.

Samma år omkom drygt 1 500 äldre människor till följd av en fallolycka (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013). Bland personer 65‒79 år står fallolyckorna för drygt 70 procent av skadorna, och bland dem som är 80 år och äldre ligger fallolyckorna bakom 90 procent av alla skador (Schyllander & Rosenberg, 2009).

Det är också vanligare med fallskador bland äldre kvinnor än bland äldre män. Detta beror bland annat på att benskörhet är vanligare hos kvinnor. Benskörhet påverkar knappast risken för att falla, men däremot risken för att skadas allvarligt. Risken att skadas allvarligt påverkas även av underlaget, till exempel hårda golv med klinker (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013).

Relaterade Länkar
Back To Top